ສະຖິຕິກ່ຽວກັບພະຍາດຫຼວງ

| ກັບ​ຄືນ​ເວັບ​ຫນ້າ​ທໍາ​ອິດ | ກັບຄືນຫນ້າ "ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຕ່າງໆ" | ກັບຄືນຫນ້າ "ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດຫຼວງ" |

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບພະຍາດຫຼວງໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ 1990 ຫາ 2000.

 

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

ຈໍານວນປະຊາກອນ

4,200,000

4,237,668

4,348,628

4,474,903

4,502,516

4,581,258

4,704,952

4,831,986

4,962450

5.096.436

5,234,039

2

ຈໍານວນຄົນເຈັບທີ່ລົງທະບຽນ

2.555

1.393

1.361

1.085

967

694

574

533

373

282

286

3

ອັດຕາສ່ວນຄົນເຈັບລົງທະບຽນ/100000 ຄົນ

6

3,3

3,1

2,4

2,1

1,5

1,2

1,1

0,8

0,5

0.53

4

ຈໍານວນຄົນເຈັບທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່

371

340

317

234

304

298

270

256

236

177

304

5

ອັດຕາສ່ວນຄົ້ນພົບຄົນເຈັບໃຫມ່/100000 ຄົນ

8,8

8

7,2

5,2

6,6

6,5

5,7

5,2

5

3,4

5.73

6

ອັດຕາສ່ວນຄົນເຈັບຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ພິການ

38%

20%

33,7%

38%

29,2%

25%

29%

24%

19%

25%

15.7%

7

ອັດຕາສ່ວນຄົນເຈັບຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ມີເຊື້ອຫນ້ອຍ

43%

47%

53%

58%

75%

67%

68%

66%

66%

74%

70%

8

ອັດຕາສ່ວນຄົນເຈັບຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ ເປັນເດັກ (ຕໍ່າກ່ວາ 15 ປີ)

-

-

-

-

-

3,5%

4%

3,5%

2,1%

4%

6.5%

9

ອັດຕາສ່ວນຄົນເຈັບຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ ໃຫ້ຢາ MDT

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

ອັດຕາສ່ວນຄົນເຈັບລົງທະບຽນທີ່ ໃຫ້ຢາ MDT

-

-

66%

62%

86%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບພະຍາດຫຼວງໃນແຕ່ລະແຂວງຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ - ປີ 1999.

ລ/ດ ແຂວງ ຈໍານວນ ປະຊາກອນ ຈໍານວນຄົນ ເຈັບລົງ ທະບຽນ ອັດຕາສ່ວນກວດ ຫາເຊື້ອ/10000 ຄົນ ຂອງຄົນເຈັບ ລົງທະບຽນ ຈໍານວນຄົນ ເຈັບຄົ້ນພົບ ໃຫມ່ (ເຊື້ອຫນ້ອຍ) ອັດຕາສ່ວນ ກວດພົບເຊື້ອ /100000 ຄົນ ອັດຕາສ່ວນຄົນເຈັບຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ພິການ ອັດຕາສ່ວນ ຄົນເຈັບຄົ້ນ ພົບໃຫມ່ທີ່ມີ ເຊື້ອຫນ້ອຍ ອັດຕາສ່ວນ ຄົນເຈັບຄົ້ນ ພົບໃຫມ່ເດັກ (< 15 ປີ) ຄົນເຈັບຄົ້ນ ພົບໃຫມ່ ຮັບຢາ MDT ຄົນເຈັບລົງ ທະບຽນ ຮັບຢາ MDT
1 ວຽງຈັນ 307.184 7 0.2 7 (6) 2.3 43% 86% 0 100% 100%
2 ສະຫວັນນະເຂດ 707.049 40 0.5 33 (27) 4.6 18% 82% 0 100% 100%
3 ຈໍາປາສັກ 550.849 55 1 32 (23) 5.8 25% 72% 3% 100% 100%
4 ເຊກອງ 60.538 15 2.5 11 (8) 18 27.2% 73% 0 100% 100%
5 ສາລະວັນ 279.309 33 1.2 26 (11) 9 7.6% 42.3% 3.8% 100% 100%
6 ກໍາແພງ 586.170 3 0.1 3 (3) 0.5 0 100% 0 100% 100%
7 ອຸດົມໄຊ 225.469 12 0.5 3 (3) 1.3 66.6% 100% 0 100% 100%
8 ຄໍາມ່ວນ 294.881 10 0.3 2 (2) 0.7 0 100% 0 100% 100%
9 ຫຼວງນໍ້າທາ 114.512 15 1.3 4 (3) 3.5 50% 75% 0 100% 100%
10 ຫຼວງພະບາງ 364.840 4 0.1 4 (4) 1.1 25% 100% 0 100% 100%
11 ຫົວພັນ 247.646 5 0.2 5 (5) 2 60% 100% 0 100% 100%
12 ອັດຕະປື 97.192 6 0.6 4 (1) 4.1 0 25% 0 100% 100%
13 ຜົ້ງສາລີ 152.864 6 0.4 3 (3) 2 33.3% 100% 0 100% 100%
14 ບໍ່ແກ້ວ 121.861 10 0.8 2 (2) 1.6 100% 100% 0 100% 100%
15 ໄຊຍະບູລີ 308.056 6 0.2 2 (2) 0.6 0 100% 0 100% 100%
16 ຊຽງຂວາງ 203.304 9 0.4 11 (4) 5.4 45.4% 36.3% 18% 100% 100%
17 ໄຊສົມບູນ 52.664 10 1.9 5 (5) 9.5 20% 100% 0 100% 100%
18 ບໍລິຄໍາໄຊ 176.999 12 0.6 3 (3) 1.7 33.3% 100% 0 100% 100%
19 ສູນຜິວຫນັງ (586.170) 24 0.4 17 (16) 2.9 23.5% 94% 17.6% 100% 100%
  ລວມ: 4.851.387 282 0.6 177 (131) 3.6 25% 74% 4% 100% 100%

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບພະຍາດຫຼວງ ໃນບ້ານຈັດສັນຄົນເຈັບພະຍາດຫຼວງ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ - ປີ 1999.

ແຂວງ/ເມືອງ ຊື່ບ້ານ ຈ/ນ ປະ ຊາກອນ ຄົນເຈັບທີ່ຮັບຢາ MDT R.F.T ສະພາບຄວາມພິການ ຄົນເຈັບທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ ອັດຕາກວດຫາ ເຊື້ອ/ 1000 ຄົນ ອັດຕາກວດພົບ ເຊື້ອ/ 10000 ຄົນ
      ເຊື້ອ ຫຼາຍ ເຊຶ້ອ ຫນ້ອຍ ລວມ ເຊື້ອ ຫຼາຍ ເຊື້ອ ຫນ້ອຍ ລວມ 0 I II ລວມ ເຊື້ອ ຫຼາຍ ເຊື້ອ ຫນ້ອຍ ລວມ    
ວຽງຈັນ/ ຫິນເຫີບ ສົມສະຫນຸກ 1.156                              
ຫຼວງພະບາງ/ ຈອມເພັດ ນໍ້າເລີມ 262                              
ຫົວພັນ/ສົບບາວ ສົບປຸງ 113                              
ບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ຫ້ວຍໂຊດ 101                              
ຄໍາມ່ວນ/ມະຫາໄຊ ສີວິໄລ 45                              
ຈໍາປາສັກ/ປະທຸມ ພອນ ຫຼັກສາມສິບ 2.244                              
ລວມ 3.921                              

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບ ລະດັບຄວາມພິການຂອງຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດຫຼວງ ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ - ປີ 1999

ແຂວງ

ຄົນເຈັບຄົ້ນພົບໃຫມ່

ຄົນເຈັບໃນໄລຍະປິ່ນປົວ

ຄົນເຈັບທີ່ປິ່ນປົວດີ

1. ກພ. ວຽງຈັນ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

3

0

0

3

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

3

0

0

3

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

0

0

0

ລວມ

3

0

0

3

ລວມ

3

0

0

3

ລວມ

0

0

0

0

2. ຜົ້ງສາລີ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

2

1

3

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

2

1

3

6

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

1

1

2

ລວມ

0

2

1

3

ລວມ

2

1

3

6

ລວມ

0

1

1

2

3. ຫຼວງນໍ້າທາ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

1

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

1

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

2

0

0

2

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

1

0

3

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

5

1

8

14

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

3

0

4

7

ລວມ

0

2

2

4

ລວມ

5

2

8

15

ລວມ

5

0

4

9

4. ອຸດົມໄຊ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

0

2

3

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

1

10

12

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

2

0

2

ລວມ

1

0

2

3

ລວມ

1

1

10

12

ລວມ

0

2

0

2

5. ບໍ່ແກ້ວ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

0

2

2

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

1

9

10

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

2

0

2

4

ລວມ

0

0

2

2

ລວມ

0

1

9

10

ລວມ

2

0

2

4

6. ຫຼວງພະບາງ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

2

1

4

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

2

1

4

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

3

3

2

8

ລວມ

1

2

1

4

ລວມ

1

2

1

4

ລວມ

3

3

2

8

7. ຫົວພັນ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

2

0

3

5

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

2

0

3

5

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

6

4

10

20

ລວມ

2

0

3

5

ລວມ

2

0

3

5

ລວມ

7

4

10

21

8. ໄຊຍະບູລີ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

2

0

2

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

3

2

6

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

2

2

4

ລວມ

0

2

0

2

ລວມ

1

3

2

6

ລວມ

0

2

2

4

9. ຊຽງຂວາງ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

4

1

2

7

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

2

1

0

3

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

2

0

2

4

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

0

3

4

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

1

5

6

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

4

1

5

10

ລວມ

5

1

5

11

ລວມ

2

2

5

9

ລວມ

6

1

7

14

10. ວຽງຈັນ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

3

0

3

6

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

3

0

3

6

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

4

4

1

9

ລວມ

4

0

3

7

ລວມ

4

0

3

7

ລວມ

5

4

1

10

11. ບໍລິຄໍາໄຊ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

2

0

1

3

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

5

3

4

12

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

1

3

5

ລວມ

2

0

1

3

ລວມ

5

3

4

12

ລວມ

1

1

3

5

12. ຄໍາມ່ວນ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

1

0

2

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

4

3

3

10

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

0

0

0

ລວມ

1

1

0

2

ລວມ

4

3

3

10

ລວມ

0

0

0

0

13. ສະຫວັນນະ ເຂດ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

6

0

0

6

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

3

0

0

3

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

17

0

0

17

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

24

0

3

27

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

31

0

6

37

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

30

0

5

35

ລວມ

30

0

3

33

ລວມ

34

0

6

40

ລວມ

47

0

5

52

14. ສາລະວັນ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

15

0

0

15

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

10

0

1

11

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

6

0

0

6

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

9

0

2

11

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

11

4

7

22

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

6

18

17

41

ລວມ

24

0

2

26

ລວມ

21

4

8

33

ລວມ

12

18

17

47

15. ເຊກອງ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

3

0

0

3

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

2

0

0

2

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

4

1

3

8

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

6

3

5

14

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

4

4

5

13

ລວມ

7

1

3

11

ລວມ

7

3

5

15

ລວມ

6

4

5

15

16. ຈໍາປາສັກ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

9

0

0

9

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

12

0

0

12

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

14

1

8

23

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

41

1

12

54

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

5

1

13

19

ລວມ

23

1

8

32

ລວມ

42

1

12

55

ລວມ

17

1

13

31

17. ອັດຕະປື

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

3

0

0

3

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

2

0

0

2

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

2

1

2

5

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

10

4

0

14

ລວມ

4

0

0

4

ລວມ

3

1

2

6

ລວມ

12

4

0

16

18. ໄຊສົມບູນ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

0

0

0

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

0

1

0

1

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

2

2

1

5

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

1

6

3

10

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

0

0

2

2

ລວມ

2

2

1

5

ລວມ

1

6

3

10

ລວມ

0

1

2

3

19. ສູນຜິວຫນັງ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

1

0

0

1

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

7

5

4

16

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

12

4

7

23

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

3

0

1

4

ລວມ

8

5

4

17

ລວມ

13

4

7

24

ລວມ

4

0

1

5

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ລະດັບ ພິການ

0

I

II

ລວມ

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

42

2

2

46

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

20

2

1

23

ເຊ໦ອ ຫຼາຍ

46

1

2

49

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

75

17

39

131

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

131

35

93

259

ເຊ໦ອ ຫນ້ອຍ

81

45

73

199

ລວມ

117

19

41

177

ລວມ

151

37

94

282

ລວມ

127

46

75

258

ກັບ​ຄືນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ຫນ້າ