Make your own free website on Tripod.com
ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
| ກັບຄືນໄປເວັບຫນ້າທຳອິດ | ກັບຄືນໄປຫນ້າ "ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈຕ່າງໆ" |  ກັບຄືນໄປຫນ້າ "ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ" |


ເມື່ອ​ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຢູ່ ລົງ​ໄປ​ໄວ້​ໃນ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ໄຟລ໌ ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ residencecert.zip (4 Kb). ເມື່ອ​ຄາຍ​ໄຟລ໌​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ໄຟລ໌ Residence Certificate.doc (20 Kb). ຖ້າ​ທ່ານ ຄລິກ​ໄຟລ໌​ນີ້ ສອງ​ຄັ້ງ​ໄວໆ (ຫຼື​ໃຊ້ Winword ເປີດ​ໄຟລ໌​ນີ້) ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮູບ​ຄ້າຍ​ດັ່ງ​ຮູບ​ຂ້າງ​ລຸ່ມ​ນີ້:


ຮ່າງ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ທີ່​ຢູ່

ບ່ອນ​ຂໍ້​ຄວາມ ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ຫນັງ​ສື​ສີ​ແດງ, ໃຫ້​ທ່ານ​ພິມ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັບ​ໃສ່ (ໃນ WindWord, ກ່ອນ​ພິມ​ທັບ, ໃຫ້​ກົດ​ແປ້ນ​ພິມ Insert). ຖ້າ​ເປັນ​ຕົວ​ຫນັງ​ສື​ສີ​ແດງ, ກໍ່​ຢ່າ​ຟ້າວ​ໄປ​ສົນ​ໃຈ​ມັນ: ເມື່ອ​ຕື່ມ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຈົນ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ໃຫ້​ກົດ Ctrl + a ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທັງ​ຫມົດ, ແລ້ວ​ໄປ​ປ່ຽນ​ສີ​ຂອງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທັງ​ຫມົດ​ໃຫ້​ເປັນ​ສີ​ດຳ. 

ດາວໂຫຼດເອົາໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

ກັບຄືນໄປຕອນຕົ້ນຂອງຫນ້າ