Make your own free website on Tripod.com

ກະ​ດານ​ສະ​ແດງ​ຄຳ​ຄຶດ-ຄຳ​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ພາ​ສາ​ລາວ

 

ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ Narin.ttf ແລະ Narin Script ໃນ​ເຄື່ອງ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້ ບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຫັນ ແລະ​ພິມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້.

ສະແດງຄຳຄຶດ-ຄຳເຫັນໃນປະເດັນໃຫມ່ ສະຫນັບສະຫນູນກະດານເວັບໂດຍ AmazingForums.com ເບີ່ງຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
ຊອກຫາໃນອິນເຕີເນັດ